این مرکز مجهز به آزمایشگاه های متعددی میباشد ، که تمام این آزمایشگاه ها مجهز به آخرین تجهیزات شده اند.

لیست آزمایشگاه های مرکز :

 • آزمایشگاه سیستم های هیدرولیک
 • آزمایشگاه سیستم های پنوماتیک
 • آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری
 • آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
 • آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
 • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
 •  آزمایشگاه  الکترونیک
 • آزمایشگاه بازرسی جوش
 • آزمایشگاه میکروکنترلر
 • آزمایشگاه مدار منطقی
 • آزمایشگاه جوشکاری
 • آزمایشگاه plc
 • آزمایشگاه متالوگرافی